سردر سرای نه چم درکاشان  مرمت و بازسازی سردر

نام اثر:  سرای نه چم
تاریخ مرمت: ۱۳۸۴
مکان: کاشان
عناصر مهم تزیینی بنا: مرمت و بازسازی ،گچ بری
معمار:استاد  مهدی  سقازاده 

اثر هنری

مرمت و بازسازی سردر سرای نه چم در سال ۱۳۹۴

توضیح :