1. ]

مرمت و بازسازی سردر باغ تاریخی  فین کاشان
نام اثر: سر در باغ فین
تاریخ مرمت:۱۳۸۲

مکان: کاشان
عناصر مهم تزیینی بنا: مرمت وبازسازی
معمار :استادمهدی سقازاده

اثر هنری:سردب باغ فین کاشان

توضیحات:این سردر که بر اثر گذشت زمان آسیب دیدبود وشکافی در کار بندی بوجود آمده بود که لانه‌ی گنجشک ها شد ه بود.ما، در حمام باغ فین مشغول به کار بودیم که به ما گفتند این شکاف را بانردبانی پر کنید.مابه کارشناس وقت‌ گفتيم این کار نردبانی نيست وباید داربستی شود تا ریشه‌ای کار انجام شود به هرحال داربست فراهم شد. روی داربست که رفتیم گوشه شکاف راکمی باز کردیم متوجه شدیم تمام طناب های سازو ازسقف اصلی جدا شده وقسمتی از خشت های سقف جدا شده وفشار روی کار بندی آورده که با کوچکترین زمين لرزه کاربندی وقسمتی از سقف فرومیریزد فورامشغول الگو برداری از کاربندی شديم وبعد قسمتي از کاربندی را باز کردیم تا بتوانيم سقف فرسوده رامرمت کنیم صحنه جالبی بود که پشت کار که طنابهای سازو وگچی که جای انگشتان‌ استاد کاری که آن زمان گچ رابا طناب سازو به سقف اصلی وصل کرده بود به جا مانده بود بالاخره دوطرف کاربندی پس از الگوی برداری بازشد وپس از مرمت وبازسازی قسمتی از سقف اصلی کار بندی به طور حرفه‌ای مرمت شد وبا گذشته ۴۵روز کاری مرمت سردرب با موفقیت انجام شد.که این عمل‌ به لطف خدا جلوگیری از ریزش سقف ورودی به سر هم وطنان ما شد