نام اثر اجرای تزیینات سنتی

مکان–کاشان

عناصر مهم تزیینی بنا  گچ بری ترقه بری کاربندی یزدی بندی گره

معمار:-مهدی  سقازاده

این خانه ی زیبا درکاشان اجرای دیده است

اثر هنری طراحی واجرای حوض-خانه