مرمت و بازسازی …ایوان مهینستان  راهب
نام اثر: -احیا ایوان
تاریخ مرمت
مکان: —هتل مهینستان  راهب-
عناصر مهم تزیینی بنا: مرمت وبازسازی یزدی بندی
معماراستادمهدی سقازاده

 

اثر هنری   این بنا درسال ۱۳مرمت وبازسازی گردید هتل مهینستان راهب  درشهر تاریخی کاشان واقع شده است