مرمت و بازسازی اتاق شاه‌نشین مهینستان راهب
نام اثر:  مرمت وبازسازی
تاریخ مرمت:۱۳۹۲
مکان: کاشان
عناصر مهم تزیینی بنا: مرمت وبازسازی
معمار:استادسید اکبر حلی

توضیحاتی

اثر هنری

توضیحاتی راجع به این اثر هنری ارائه شود. توضیحاتی راجع به این اثر هنری ارائه شود. توضیحاتی راجع به این اثر