اجرای سردر خانه شخصی در قمصر
نام اثر:  اجرای یزدی بندی
تاریخ اجرا:۱۳۹۵
مکان: قمصر کاشان
عناصر مهم تزیینی بنا: یزدی بندی سردر و سیمگل وتیبا کاری
معمار:استاد سید اکبر حلی

توضیحات:

اثر هنری