طراحی و نظارت

طراحی و نظارت

با سلیقه و فضای موجود پروژه ی شما را طراحی می کنیم. ودرابتدا طرح رابر اساس فضای موجود و احتیاج کارفرما رسم نموده و به کارفرما نشان می دهیم و با تبدیل نظر طرح قطعی ایجاد و درصورت تمایل به 3DMax تبدیل می کنیم.شما می توانید پروژه ی خود را قبل از آماده شدن ببینید.